Požarni inženiring

Požarni redi
Pregledi ukrepov

Požarni red je osnovni dokument organizacije varstva pred požarom. Organizacija zajema določitev nalog za posameznike, vodenje evidenc, določitev oseb usposobljenih za gašenje in izvajanje evakuacije. Kot povzetek glavnih ukrepov se izdela Izvleček požarnega reda, ki se ga izobesi v objektu.  Pomembna je tudi seznanitev delavcev s požarnim redom.

Pomembno področje so pregledi delovnih in pomožnih prostorov s področja varstva pred požarom predvsem v smislu zagotavljanja evakuacije, dostopnosti gasilnih sredstev, nevarnosti za nastanek požara. Predlagani ukrepi se nadalje obravnavajo in pripravijo usmeritve za izvedbo.

Evakuacijski načrti
Usposabljanje

Evakuacijski načrti se izdelajo na podlagi pripravljene Ocene požarne ogroženosti. V sklopu priprave evakuacijskih načrtov se pregleda objekt (evakuacijske poti, izhodi, zaporni ventili in stikala ter drugo), preveri se tudi ustreznost gasilnih sredstev.  Evakuacijske načrte se izobesi v objektu. Požarni načrti zajemajo pomembne podatke za gasilsko intervencijo. Ti načrti imajo drugačno podobo in podatke. Požarne načrte je potrebno posredovati gasilski enoti, ki je zadolžena za intervencijo na območju objekta.

Usposabljanje in preizkus usposabljanja izvajamo na podlagi predhodno pripravljenega programa usposabljanja, ki ga izdelamo za tipična delovna mesta v vašem podjetju. Usposabljanje izvajamo v vašem delovnem okolju, tako da se tudi individualno prilagodimo najprimernejšemu času izvedbe. Pripravljamo tudi programe in nadalje tudi izvedbo usposabljanj za izvajanje evakuacije.

Prikaz gašenja
Projektiranje

V sklopu usposabljanja oseb s področja varstva pred požarom lahko pripravimo praktični prikaz gašenja manjšega ognja. Sodelujoči tudi sami praktično preizkusijo delovanje gasilnika.  Uporabljamo le tehnično pregledane gasilnike s strani pooblaščenega podjetja.

Arhitektom, inženiringom in investitorjem nudimo izdelavo Elaborata požarne varnosti za potrebe gradbenega dovoljenja. Za požarno bolj zahtevne objekte izdelujemo tudi Elaborate požarne varnosti  za izvedbo (PZI). Tekom gradnje se vrši nadzor, ob zaključku pa vam priskrbimo Izkaz požarne varnosti objekta.