Varnostni inženiring

Strokovne naloge
Stroji in naprave

Na podlagi pooblastila Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve in Ministrstva za obrambo izvajamo strokovne naloge že več kot 10 let. Sodelovanje na področju varnosti in zdravja pri delu ter varstva pred požarom bo pripomoglo k urejenosti in varnosti v vašem podjetju, tako za vas, kakor tudi zaposlene in stranke. Obstoječo in pripravljeno dokumentacijo vam uredimo v evidence.

Izvajamo preglede in varnostne meritve na delovni opremi. Pomembna je opredelitev periodičnosti pregledov delovne opreme s strani pooblaščenih podjetij, delavca. Za delovno opremo oziroma postopke dela je potrebno pripraviti pisna navodila. Z navodili je potrebno seznaniti delavca v njem razumljivem jeziku.

Usposabljanje
Ekološke razmere

Usposabljanje in preizkus usposabljanja izvajamo na podlagi predhodno pripravljenega programa usposabljanja, ki ga izdelamo za tipična delovna mesta v vašem podjetju. Usposabljanje izvajamo v vašem delovnem okolju, tako, da se tudi individualno prilagodimo najprimernejšemu času izvedbe.

Izvajamo meritve temperature, toplotnega sevanja, vlage in hitrosti gibanja zraka na delovnih mestih. Ocenitev se izvaja s programom izračuna toplotnega ugodja glede na lastnosti delovnega mesta. Pomembno je opozoriti delavce na racionalno rabo toplotne energije, na pravilno uporabo klimatskih naprav in podobno.

Pregledi ukrepov
Osvetlitev

Pomembno področje so pregledi delovnih in pomožnih prostorov s področja varnosti pri delu. Zapisnik pregleda predstavlja revizijo ocene tveganja delovnega mesta. Predlagani ukrepi se nadalje obravnavajo in pripravijo usmeritve za njihovo izvedbo. Vsekakor je potrebno za uspešno delo tudi vaše sodelovanje.

Izvajamo meritve osvetlitve na delovnih mestih. Ugotavljanje ustreznosti se izvaja s programom izračuna razmerja med naravno in umetno osvetlitvijo. Na bolj obremenjenih delovnih mestih se preveri tudi karakteristike svetil. Delavce je pomembno opozoriti na uporabo senčil, pravilno postavitev računalniških zaslonov in podobno.

Ocena tveganja
Hrup

Ocena tveganja (z izjavo o varnosti) je osnovni dokument organizacije in ukrepov varnosti in zdravja v podjetju. Poleg ugotavljanja nevarnosti in predvidenih ukrepov za tipična delovna mesta, pa je kar nekaj poudarka tudi na pripravi dokumentacije obveščanja in sodelovanja delavcev pri vprašanjih varnosti pri delu, promociji zdravja, internih aktih (alkohol, droge, mobing, nasilje tretjih oseb, ukrepih za delavce z zmanjšano delovno zmožnostjo,…).

Izvajamo meritve hrupa iz proizvodnih in neproizvodnih virov na delovnih mestih oziroma na delavcu (osebni dozimeter). Ugotavljanje ustreznosti se izvaja s programom, pri čemer se upošteva trajanja izpostavljenosti virom hrupa.  Delavce je pomembno opozoriti na uporabo tehničnih ukrepov in osebne varovalne opreme.